·  TEL. 934 557 625 · EMAIL a8014012@xtec.cat
 · 

EDC (En construcció)

EDC

EDC


En aquest apartat explicarem que és l'EDC, com la duem a terme i els diferents documents que se'n generen d'aquests.

 

 

EDC: ESTRATÈGIA DIGITAL DE CENTRE

L'Estratègia Digital de Centre, d'ara endavant EDC, s'estableix i especifica les estratègies d'acció d'un centre educatiu per permetre que els docents, els alumnes i el mateix centre aconsegueixin habilitats digitals. Amb l'objectiu d'adquirir aquesta competència digital, l'EDC compren tots els àmbits del centre: els aspectes organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, els quals han de participar de manera inherent i, si és necessari, ser transformats, des d'una perspectiva d'innovació i millora contínua.

 

LA DIAGNOSI 

El centre ha elaborat la seva diagnosi mitjançant l'eina Selfie, que ha sigut passada al principi del segon trimestre del curs 2022-2023 tant a equip directiu com al claustre. El percentatge de membres de la comunitat educativa que han respost a aquest formulari ha sigut prou alt, per això cal considerar que les valoracions d'aquesta diagnosi poden ser considerades com a molt útils per elaborar l'Estratègia Digital de Centre. El qüestionari Selfie ha ajudat a valorar quines eren les prioritats a l'hora de redactar objectius i pensar les activitats.

 

ELS OBJECTIUS 

Els objectius especificats en l'EDC, s'elaboren:

  1. Compartir espais, xarxes, plataformes, formacions i recursos digitals per millorar la CDD (Competència Digital Docent)-
  2. Fomentar la utilització de recursos digitals per augmentar l'autonomia i la creativitat de l'alumnat que ho necessiti.
  3. Definir el pla d'acollida digital de famílies, docents i alumnat, per tal de fomentar el bon ús de les eines digitals.
  4. Acompanyar l'alumnat en el comportament segur i responsable a internet pel bon ús i benestar computacional.
  5. Definir els criteris d'utilització de l'EVA en els cursos de secundària.

Aquests objectius es duran a terme durant tres cursos escolars tot començant el primer trimestre del curs 23-24 i finalitzant en el tercer trimestre del curs 25-26.