·  TEL. 934 557 625 · EMAIL a8014012@xtec.cat
 · 

Escola

PROPOSTA EDUCATIVA


QUÈ FEM?

L'Escola està adreçada a alumnes amb necessitats educatives especials, que no poden seguir la seva educació infantil, primària o secundària a l'escola ordinària. Treballem el currículum i les seves competències adaptant-les i adequant-les a les característiques i capacitats de cada un dels nostres alumnes; ells són els protagonistes del seu procés d'aprenentatge.

Els recursos que des de l'escola els hi oferim tenen com a finalitat aconseguir els següents objectius:

Assolir coneixements adaptats a les capacitats de cada alumne/a que l'ajudin a estructurar i estimular la seva personalitat i el seu raonament

Treballar continguts escolars des d'un punt de vista competencial i global, buscant la funcionalitat real d'allò que treballem a l'aula.

Dotar els alumnes d'habilitats i estratègies necessàries per al seu futur, intentant garantir la seva futura participació social.

 

Augmentar la seguretat en un mateix, gaudint d'una bona autoestima i autoimatge.

 

En definitiva, treballem per aconseguir una inclusió social real i plena dels i les nostres alumnes.

 

COM ENS ORGANITZEM?

Cada grup té un tutor/a referent que s'encarrega de fer el seguiment dels i les alumnes al llarg de tot el curs, així com de tenir contacte amb la família i atendre els seus neguits i dubtes.

A cada etapa també comptem amb uns mestres de suport i educadors que permeten dur a terme les agrupacions flexibles, la codocència i les atencions individuals.

Per altra banda, hi ha l'equip d'educadors especialistes que duen a terme les activitats de l'àmbit artístic, àmbit esportiu i àmbit digital.

Contemplen l'equip docent de l'escola, els logopedes i la psicopedagoga.

COM TREBALLEM?

Considerem que l'escola s'ha d'obrir al seu entorn i oferir espais de participació, diàleg i creixement personal; per això treballem dins i fora de l'escola: busquem espais externs on posar en pràctica tot allò que hem anat treballant dins de l'aula. Totes les experiències viscudes a l'entorn escolar són enriquidores per als alumnes i els ajuda a preparar-se per a la vida; la varietat d'aquestes experiències els hi permeten trobar els seus punts forts i treure'ls-hi el màxim profit, i buscar maneres de superar les dificultats.

Dins de l'escola també fem servir diferents metodologies i activitats per tal de desenvolupar aquelles habilitats i estratègies necessàries:

  • Treballem amb projectes d'Aprenentatge Servei amb els alumnes de secundària,
  • Amb els alumnes més petits es treballa l'estimulació sensorial i basal, potenciant la comunicació interpersonal,
  • Fem servir el teatre com a eina de desinhibició i per augmentar l'expressió i l'expressivitat,
  • Creiem en la flexibilitat de grups, el treball internivells i la codocència com a estratègies per arribar a atendre tots els alumnes,
  • Ens reunim en assemblees, són una eina de participació i de respecte envers les opinions dels altres,
  • Potenciem el treball cooperatiu com a eina d'autonomia i responsabilitat individual i de grup.
  • Fem jornades lingüístiques i matemàtiques per treballar les competències des d'un punt de vista lúdic i creatiu,
  • Treballem la responsabilitat social i la sostenibilitat a través de l'hort i amb la participació a diferents projectes d'ecologia urbana.
  • Treballem l'educació emocional amb l'objectiu d'aconseguir que els alumnes se sentin més segurs i tranquils i, en cas de conflicte, tinguin la capacitat d'autogestionar-se millor.
  • I... gaudim aprenent i volem que tots els infants i joves siguin feliços a l'escola!